REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO THE SILENCIO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.thesilencio.com jest prowadzony przez  SZYCHPM Piotr Szych z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 13/269, 01-793 Warszawa.  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SZYCHPM Piotr Szych, z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.thesilencio.com oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)

 1. DEFINICJE
 1. Sprzedawca/Usługodawca – SZYCHPM Piotr Szych z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 13/269, 01-793 Warszawa nip 7121840731
 2. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy;
 3. Dostawca – firma kurierska
 4. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich jak np. zapisywanie danych adresowych lub historia Zamówień. Zależnie od wyboru Klienta, Konto Klienta prowadzone jest przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) lub pod adresem e-mail Klienta;
 7. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://thesilencio.com/Polityka-Prywatnosci, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasad świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów (regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną –t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
 9. Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.thesilencio.com 
 10. Towar – produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą
 12. Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

1) prowadzenia Konta Klienta;

2) umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;

3) udostępniania Klientom informacji handlowych dotyczących świadczonych usług 

4)  umożliwienia Klientom publikowania na stronie Sklepu Internetowego opinii o Towarach zakupionych w Sklepie Internetowym.

2.3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

1) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

3) korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).

2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA W SERWISIE

3.1. W celu utworzenia Konta Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.

3.2. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

3.4. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:

1) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;

2) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;

3) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

4) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;

5) poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji.

3.6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo Sprzedawca nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

3.7. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie na następujący adres poczty elektronicznej: hello@thesilencio.com, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

3.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

4.1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego stanowią ofertę Sprzedawcy.

4.2. Klient może składać Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4.3. Klient składa Zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia klikając w pole „KUPUJĘ I PŁACĘ” w formularzu zamówienia. W tym też momencie zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.

4.4. Przed wysyłką zamówienia podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją Zamówienia. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta Klienta uzupełnia w formularzu zamówienia swoje dane osobowe, konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W obu przypadkach podanie błędnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 

 1. CENY
 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru 
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.   

 

 1. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
 1. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem www.thesilencio.com oraz na stronie internetowej pod adresem www.przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

6.2.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Numer konta 83 1030 0019 0109 8503 0015 2330

SWIFT: CITIPLPX

Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

6.2.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl  

 

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl  . Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: przelewy24.pl  – spółka PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000 zł w całości opłacony

 

 1. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi do 5 dni roboczych
 2. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
 3. W przypadku wybrania formy płatności za Towar w postaci tradycyjnego przelewu bankowego, Klient powinien opłacić Zamówienie w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia na dane wskazane w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym przez Sprzedawca. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:

1) odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub operatora płatności;

2) gdy podana cena Towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu błędu.

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego niezgodności z Zamówieniem należy w obecności pracownika Dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar należy zwrócić pracownikowi Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz ewentualny koszt Dostawy.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.11 Regulaminu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2  W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane:

1) pisemnie na adres Sprzedawcy – Rydygiera 13/269, 0-793 Warszawa

2) e-mailem na adres: hello@thesilencio.com

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż pracownik Dostawcy

7.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.6. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.7. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej kwoty, w tym koszt wysyłki (z zastrzeżeniem punktu 6.8. poniżej), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania i sprawdzenia przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.

7.8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.10. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. 

7.11. Klient dokonuje zwrotu Towaru we własnym zakresie i ponosi wszystkie bezpośrednie koszty jego zwrotu, w tym koszt opakowania i koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawca

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne.

8.2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

8.3. Klient składa reklamację:

1) pisemnie na adres Rydygiera 13/269 01-793 Warszawa

2) e-mailem na adres: reklamacje@thesilencio.com 

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem www.thesilencio.com/reklamacje i stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8.4 Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy Rydygiera 13/269 01-793 Warszawa 

8.5. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego.

8.6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 Kodeksu cywilnego).

8.7 Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawca, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. 

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 1. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest 

10.2 Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez SZYCHPM Piotr Szych z siedzibą w Warszawie, Rydygiera 13/269, 01-793 Warszawa (administrator danych).

10.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną. SZYCHPM przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,  zawarcia i wykonania umowy, monitorowania jakości obsługi klienta, archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych, tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności na potrzeby wewnętrzne. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 

10.4. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, zbieranych i przetwarzanych w związku z rejestracją Konta Klienta w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.thesilencio.com 

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

11.1. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

11.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Klientów w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 11.1. powyżej.

11.3. Klienci, którzy zarejestrowali Konta Klienta w Sklepie Internetowym mają możliwość, po zalogowaniu się na swoje konto, umieszczać opinie o zakupionych Towarach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia opinii zawierających treści nieodpowiednie (np. wulgaryzmy, treści obraźliwe), niezgodne z prawem (np. zawierające treści rasistowskie), naruszające prawa osób trzecich (np. autorskie prawa majątkowe, dobra osobiste, prawo do wizerunku), stanowiące reklamę produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie lub zawierające linki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

11.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

11.5 Aktualny Regulamin publikowany jest pod adresem: , a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat w tym zakresie.

11.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.

11.7. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

11.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: SZYCHPM Piotr Szych, Rydygiera 13/269 01-793 Warszawa

Ja, niżej podpisany, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z SZYCHPM Piotr Szych z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem są ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………………………. 

Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko klienta ………………………………………………………………………………………………. 

Adres klienta…………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data…………………………………………… Podpis………………………………………….

 

ZAŁACZNIK NR 2 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

Miejscowość, data

Do SZYCHPM Piotr Szych, Rydygiera 13/269 01-793 Warszawa

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem